ArmenianAzerEnglishGeorgianRussian
კავკასიის ავტოაუქციონი ტარდება ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს, 19:00 საათზე
კატეგორია 
ავტომობილები(0)
სპეც.ტექნიკა(0)
წყლის ტექნიკა(0)
მოტოციკლები(0)
აგრეგატები(0)
სხვადასხვა(0)
სიახლეები 
25.08.10
ინტერვიუ ავტო–რადიოში
02.06.10
ჩვენ პირველები ვართ
02.06.10
საიტს დაემატა სწრაფი გადახდა

როგორ გავააქტიურო სავაჭრო კოდი

როგორ გავააქტიურო სავაჭრო კოდი (ID)


 რეგისტრაციის შედეგად მინიჭებული (ID) წარმოადგენს სავაჭრო კოდს, რომლის გააქტიურების შემთხვევაში თქვენ გეძლევათ საშვალება მიიღოთ აუქციონში მონაწილეობა კონკრეტულად თქვენთვის სასურველ ლოტზე სავაჭროდ. კოდის (ID) გასააქტიურებლად საჭიროა აუქციონის ანგარიშზე განათავსოთ დეპოზიტი, რომელიც განისაზღვრება 10 ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხის ჩარიცხვა აუქციონის ანგარიშზე აღქმული იქნება აუქციონის ელექტრონული სისტემით და ავტომატურ რეჟიმში იქნება გააქტიურებული თქვენი სავაჭრო კოდი (ID), გადახდიდან 24 საათის განმავლობაში. 
აუქციონის ანგარიშზე ფულის ჩარიცხვა შეგიძლიათ მოახდინოთ შემდეგ ანგარიშებზე:

შპს "კავკასიის ავტო აუქციონი"
ანგარიში: GEO10TB1831336020100009
ბანკი: ს.ს. თიბისი ბანკის დიდუბის ფილიალი
ბანკის კოდი: TBCBGE22

  
შპს ,,კავკასიის ავტო აუქციონი”
ბანკი: ს.ს. ,,პროკრედიტ ბანკის”
საბანკო კოდი: 220 101 922
ანგარიში: GE12 PC04 4360 0100 0031 37
საინ/კოდი: 202 460 096

 უახლოეს პერიოდში ჩვენს ლოგოტიპს იხილავთ სწრაფი გადახდის აპარატებში.


Published on: 02.06.2011

აუქციონის მოედანზე განთავსების ხელშეკრულება

აუქციონის მოედანზე ავტო-ტექნიკის განთავსების ხელშეკრულება 

 

    ქ. თბილისი                                                                                                                   ---- --------------- 20---- წელი  

 

 

      ერთის მხრივ  ავტოტექნიკის მფლობელი,------------------------------------------------- შემდგომში წოდებული როგორც "დამკვეთი", ხოლო მეორეს მხრივ "ავტო-სადგომის მეპატრონე"--------------------------------------------- , შემდგომში წოდებული როგორც "შემსრულებელი", საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ვაფორმებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:    

     აუტო აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად "დამკვეთი" მის კუთვნილ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას განათავსებს "შემსრულებლის" ავტო-სადგომზე, ავტო-აუქციონის ჩატარებისათვის საჭირო დროის მონაკვეთში, რისთვისაც "დამკვეთი" უხდის "შემსრულებელს" ავტოსატრანსპორტო საშუალების დგომისა და შენახვის საფასურს:   

  • მსუბუქი ავტომობილები და მოტოციკლეტები:  2 ლარი(24 საათი)
  • დანარჩენი ტექნიკა:  3 ლარი (24 საათი)

   "შემსრულებელი" იღებს ვალდებულებას მიიღოს ქვემოთ აღნიშნული ავტოსატრასნპორტო საშუალება:

  • კატეგორია                             ____________________________
  • მარკა                                       ____________________________
  • მოდელი                                 ____________________________
  • გამოშვების წელი                 ____________________________
  • საიდენტიფიკაციო კოდი   ____________________________
  • ფერი                                       ____________________________

 

     სატრანსპორტო საშუალება წარმოადგენს "დამკვეთის" საკუთრებას, რაც დასტურდება სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობით  N: ________________  გაცემული: __________

 

     განათავსოს შემსრულებელის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე და უზრუნველყოს მისი დგომა და შენახვა, უზრუნველყოს საწყისი მდგომარეობა ავტოსატრანსპორტო საშუალების ავტოსადგომიდან გასვლის  მომენტამდე.  

 

     არ დაუშვას აუქციონის მოედნიდან ავტოსატრანსპროტო საშუალების გაყვანა რაიმე მიზეზით(შემოწმება, დათვალიერება, ტესტირება) აუქციონის დამთავრებამდე და  მისი შედეგის რეალიზაციამდე.

 

     ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ აუქციონის მოედნის დატოვების ერთადერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ავტომეპატრონის მიერ მისი აქციონიდან მოხსნა.

 

ფორს მაჟორი 

 

     მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობისაგან თუ ეს გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის შეგედად (წყალდიდობა, მიწისძვრა, გაფიცვა, სამხედრო მოქმედებები, ბლოკადა, ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტი და ა.შ.) და თუ ეს მოვლენა დაიწყო ან განვითარდა ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ.  

 

     

     მხარეები ვალდებული არიან ფორსმაჟორული გარემოების დადგომისას წერილობით შეატყობინონ მეორე მხარეს ამის შესახებ 2 დღის ვადაში.

 

პრეტენზიები  

 

    წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული პრეტენზიები მხარეებმა ერთმანეთს უნდა წაუყენონ წერილობით 5 დღის ვადაში, პრეტენზიის წამოყენების საფუძვლის წარმოქმნის დღიდან.

 

    პრეტენზიის მიმღები მხარე ვალდებულია არსებითად განიხილოს იგი,მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტენზიის მთლიანად თუ ნაწილობრივი დაკმაყოფილების ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ და წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ,არაუგვიანეს 5 დღის ვადაში, პრეტენზიის მიღების დღიდან.  

 

დავათა  გადაწყვეტა   

 

    მხარეები იღებენ ყველა ზომას,  რათა ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა ან წინააღმდეგობა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით.

 

    საკითხის მოლაპარაკების საფუძველზე გადაწყვეტის  შეუძლებლობის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა, მათ შორის თვით ამ ხელშეკრულების არსებობის, ნამდვილობის, შეწყვეტის ან ბათილობის საკითხი განსახილველად და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად გადაეცემა სასამართლოს.

 

დამატებითი პირობები   

 

     წინამდებარე ხელშეკრულებაში დამატებების და ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით. ამასთან, ცვლილება ან დამატება შესრულებული უნდა იყოს წერილობით და სათანადოდ ხელმოწერილი მხარეთა მიერ. 

 

    მხარეები თანხმდებიან, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციაში იგულისხმება აუქციონზე გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ ღირებულების გადახდა შემსრულებლის ანგარიშზე, რითაც დადასტურებული იქნება მომხმარებლის ნების ნამდვილობა სატრანსპორტო საშუალების შეძენაზე.

 

     მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადამდე.  

 

     წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით "დამკვეთი" ანიჭებს "შემსრულებელს" ყველა უფლებამოსილებას ქმედებების განხორციელების შესახებ, მასზედ რომ აუქციონზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების რელიზაციის შემთხვევაში მოხდეს მისი მიწოდება ახალი მყიდველისათვის.  

 

    წინამდებარე  ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 3 (სამი) ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. მხარეებს შესანახად გადაეცემა თითო ეგზემპლარი,ხოლო ერთი ეგზემპლარი რჩება "კავკასიის ავტო აუქციონს".

 

 

 შემსრულებელი:

 

ავტოსადგომის მეპატრონე.

 

 

 -----------------------------------------------

 

 

 -----------------------------------------------

 

 

 დამკვეთი:

 

მის:

 

პირN:

 

ტელ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Published on: 04.06.2010

განაცხადი გაყიდვაზე

 Published on: 04.06.2010

როგორ მივიღო აუქციონში მონაწილეობა

 

როგორ მივიღო აუქციონში მონაწილეობა

 

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირს. დაინტერესებული პირი უნდა გაეცნოს აუქციონის პირობებს და დარეგისტრირდეს საიტზე, რის შედეგადაც მიიღებს უნიკალურ ID-ს (საიდენტიფიკაციო კოდს). აუქციონში მონაწილეობისთვის რეგისტრირებული მომხმარებელი აუქციონის ანგარიშზე ჩარიცხავს თანხას ID-ის (საიდენტიფიკაციო კოდის) მითითებით, რომელიც წარმოადგენს ავანსს. ავანსი არის წინასწარ გადახდილი ფული (ნაღდი ან უნაღდო), რომელიც გადაეცემა შემსრულებელს იმისათვის, რომ დამკვეთმა დაადასტუროს აუქციონზე ვაჭრობაში მისი მონაწილეობის საფუძველი.

 

აუქციონის წესების თანახმად, დამკვეთი, რომელიც არ შეასრულებს (უარს ამბობს აუქციონის შედეგზე, თუ მისმა ფსონმა გაიმარჯვა) მოქმედების თანმიმდევრობას, კარგავს ავანსის სახით გადახდილ თანხას. ხოლო თუ შემსრულებელი ვერ ახერხებს აუქციონის შედეგების შესრულებას, ვალდებულია, დამკვეთს დაუბრუნოს ავანსი.

 

საავანსო თანხის გადარიცხვის შემდეგ, 12 საათის განმავლობაში, ხდება ID-ის (საიდენტიფიკაციო კოდის) აქტივაცია ავტომატურ ან ხელოვნურ რეჟიმში.

 

აღნიშნული წესები ითვალისწინებს მოგებული ლოტის გადაცემას შემკვეთზე, რომელმაც კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაზე მაღალი თანხა შესთავაზა.

 

შემსრულებელი ონლაინაუქციონის ჩატარების პირობებს ათავსებს კორპორატიულ ინტერნეტსაიტზე და აგზავნის ელექტრონული ფოსტით ან სხვა საშუალებით.

 

ინტერნეტსაიტზე რეგისტრაცია ნიშნავს, რომ დამკვეთი გაეცნო აუქციონის პირობების და მისთვის პირობები მისაღებია.

 

აუქციონის ლოტებია ყველა ის სატრანსპორტო საშუალება ან სხვა ტექნიკა, რომელიც გამოტანილი იქნება აუქციონზე მეპატრონის მიერ (ფიზიკური თუ იურიდიული პირი ან სახელმწიფო ორგანიზაცია).

 

ყოველგვარი ინფორმაცია ლოტის შესახებ განახლებადია რეალურ დროში და ხელმისაწვდომია შემსრულებლის ინტერნეტსაიტზე. ლოტზე პასუხიმგებლობა განისაზღვრება თანმხლები ინფორმაციით და პრინციპით - "როგორიც არის და სადაც იმყოფება".

 

აუქციონში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ყველა ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რომელიც გაივლის რეგისტრაციას, გახდება დილერი, ან მიიღებს ერთჯერად კოდს, მას შემდეგ, რაც განათავსებს სადეპოზიტო თანხას შემსრულებლის ანგარიშზე.

 

აუქციონში მონაწილეები იყოფიან შემდეგ ჯგუფებად:

 

- აუქციონზე რეალურად მონაწილე პირები, რომლებიც აუქციონის ჩატარების მომენტში აუქციონის მოედანზე იმყოფებიან და მოცემულ მოედანზე განთავსებულ ყოველ გამავალ ლოტს უშუალოდ შეუძლიათ გაეცნონ;

 

- ონლაინმონაწილეები, რომლებიც მონაწილეობენ აუქციონში რეალურ დროში ინტერნეტის საშუალებით;

 

- ვირტუალური მონაწილეები, რომლებმაც ლოტზე დააფიქსირეს მაქსიმალური თანხა. მათ შეუძლიათ, მონაწილეობა არ მიიღონ ინტერნეტაუქციონში. მათ მაგივრად ვაჭრობა წარმოებს ავტომატურ რეჟიმში კომპიუტერის საშუალებით.

 

აუქციონში ყველა მონაწილის შანსი თანაბარია.

 

აუქციონში მონაწილე, რომელმაც დაადასტურა აუქციონის პირობები და განათავსა სათანადო დეპოზიტი, ითვლება შემკვეთად. ამისათვის საჭიროა, შემკვეთმა გაიაროს რეგისტრაცია შემსრულებლის ინტერნეტსაიტზე:

 

- გახსნას ინტერნეტგვერდი და განაცხადოს თანხმობა;

 

- განათავსოს დეპოზიტი შემსრულებლის ანგარიშზე და გახდეს დამკვეთი.

 

დამკვეთს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერი ლოტის გათამაშებაში,  შეუკვეთოს არჩეული ლოტის დეტალური ექსპერტიზა. ამისთვის აუქციონის სახელზე უნდა გააკეთოს განაცხადი, დააფინანსოს გაუთვალისწინებელი მომსახურეობა და თავის ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღოს დეტალური ანალიზი საინტერესო ლოტის შესახებ. დამკვეთი თვითონ ირჩევს ლოტს, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით შემსრულებლის ინტერნეტსაიტზე უნდა შეიძინოს.

 

დამკვეთი თვითონ წყვეტს ლოტზე მაქსიმალურ ფსონს.

 

 დეპოზიტი, რომელიც აღქმული იქნება შემსრულებლის ელექტრონული სისტემით, განისაზღვრება 10 ლარით ან მისი ეკვივალენტით სხვა ეროვნულ ვალუტაში. 

 

ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც განათავსებს 500 ლარს შემსრულებლის დეპოზიტზე, მიიღებს მრავალჯერად (1-წლიან) კოდს იმ პირობით, რომ ყოველი რეალიზებული ფსონი იქნება დროულად ანაზღაურებული (გადახდა იმ ფსონისა, რომელმაც გაიმარჯვა).

 

თუ შეკვეთილმა ლოტმა გაიმარჯვა, დამკვეთი ვალდებულია, 3 დღის განმავლობაში ჩარიცხოს აუქციონზე გამარჯვებული ლოტის ზღვრული თანხა და  აუქციონის მოსაკრებლი, ლოტის ღირებულების 2%. რომელიც განისაზღვრება არა უმცირეს 50 ლარისა და არა უმეტეს 400 ლარისა. მოცემული პირობების დარღვევა აღქმული იქნება დამკვეთის მიერ მოგებულ ლოტზე უარის თქმად. ამავე დებულების თანახმად, ჩამოეჭრებათ დეპოზიტზე განთავსებული თანხა.

თუ დამკვეთის ფსონმა ვერ გაიმარჯვა, შეუძლია უკან მიიღოს დეპოზიტზე განთავსებული თანხა საბანკო საკომისიოს გამოკლებით, რის შედეგადაც ინაქტივირებული იქნება სავაჭრო კოდი. თანხის არგატანის შემთხვევაში, უნარჩუნდება შემდგომ აუქციონებში მონაწილეობის უფლება, სანამ არ მოხდება შერჩეული ლოტის მოგება.

 

კონკრეტული ლოტის აუქციონის ჩატარების დრო და ადგილი მოცემულია ლოტის აღწერაში ინტერნეტსაიტზე. წინასწარი ვაჭრობა მოცემულ ლოტზე შესაძლებელია წინასწარი ფსონებით. წინასწარი ვაჭრობის საფუძველზე, ფორმირდება ლოტის საწყისი ფასი, რომლითაც სტარტს აიღებს აუქციონი. აუქციონის მსვლელობისას მონაწილეები მუდმივად ზრდიან ლოტის ფასს. აუქციონის შედეგების პროგნოზირება შეუძლებელია, იგი ქვეშეუცნობად ფაქტორებზეა დამოკიდებული.

 

აუქციონზე ლოტის საწყისი თანხა ფორმირდება მონაწილეთა მიერ გაკეთებული განაცხადით აუქციონის წინა პერიოდში. ფსონების მიცემა წყდება ლოტის აუქციონზე გატანამდე 1 საათით ადრე.

 

აუქციონის ბიჯი - მინიმალური 5 USD

 

0 - 100 USD   -         5 USD

 

 

100 - 1000 USD    -  10 USD  

 

 

1000 - 3000 USD  -  20 USD

 

 

3000 - 6000 USD -   50 USD

 

 

> 6000 USD -           100 USD

 

ლოტის საბოლოო ფასი ის მაქსიმალური ფასია, რომელსაც შესთავაზებს აუქციონში მონაწილე შემკვეთი, აუქციონის დახურვის მომენტში. გამარჯვებულია შემკვეთი, რომლის შეთავაზება იქნება ბოლო.

 

აუქციონის ჩატარების პრინციპია: დათქმულ განსაზღვრულ დროს აუქციონის მიმდინარეობის პროცესში გამოვლინდეს გამარჯვებული ლოტი. აუქციონის მიმდინარეობის პროცესში, კონკრეტულ ლოტზე ყველა დაინტერესებული პირი იწყებს ფსონების გაზრდას აუქციონის დამთავრებამდე. თუ ცხადდება სხვა მონაწილე, რომელსაც სურვილი აქვს, შეიძინოს აღნიშნული ლოტი, ფსონი იზრდება აუქციონის ბიჯის შესაბამისად. ასე გრძელდება მანამ, სანამ შემდგომი ფსონის გაზრდის მსურველი არ აღმოჩნდება: მაგალითად, თუ ბოლო ფსონი არის 2500 USD,  სხვა მონაწილემ გაზარდა თანხა 20 USD-მდე და შემდგომი გაზრდის მსურველი არ აღმოჩნდა, ლოტი მოგებული იქნება 2500+20=2520 USD. იმ შემთხვევაში, თუ ლოტზე მონაწილეობს ვირტუალური შემკვეთი, რომელსაც აღნიშნული ლოტის მოსაგებად მიცემული აქვს მაქსიმალური თანხა 3000 USD, კომპიუტერი ავტომატურ რეჟიმში უმატებს 20 USD-ს და იმ შემთხვევაში, თუ მას (სხვა მონაწილეს) მეტის გაზრდის სურვილი არ აღმოაჩნდება, ლოტი მოგებული იქნება: 2520+20=2540 USD. აუცილებლობის შემთხვევაში, კომპიუტერი განაგრძობს ვაჭრობას მაქსიმალურ მიცემულ ფსონზე. 3000 USD-ის გადამეტების შემთხვევაში, კომპიუტერი ავტომატურად წყვეტს ვაჭრობას.  

  

 Published on: 04.06.2010

როგორ მუშაობს

აუქციონის მომზადების პრინციპი

 

ავტომოტოტექნიკის აუქციონზე გასვლა საჭიროებს შემდეგ პირობებს: ფიზიკური ან იურიდიული პირი აუქციონზე მონაწილეობის მისაღებად აკეთებს ზეპირ განცხადებას, რომლის საფუძველზე კომპანიის თანამშრომელი ადგენს ხელშეკრულებას - დანართი 1”-ის მიხედვით. აუქციონზე გასატანი ავტო-მოტო და სხვა ტექნიკა თავსდება სპეციალურ მოედანზე, სადაც ხდება კომპანიის ექსპერტის მიერ მისი ტექნიკური დათვალიერება. იგი ადგენს სათანადო სერთიფიკატს, რომელიც თან ერთვის სატრანსპორტო საშუალებას აუქციონზე გატანის მომენტში. აქვე ხდება სატრანსპორტო საშუალების ფოტოგრაფირება 8 მონაცემით (მითითებული აუქციონის მიერ)  ან იმავე ფორმატით  -  ვიდეომასალა.

 

სატრანსპორტო საშუალების ინტერნეტაუქციონზე გატანა ხდება მისი აუქციონის საიტზე განთავსებიდან 20 დღის შემდეგ, აუქციონის საიტზე განთავსება კი - ექსპერტის შეფასებიდან 3 დღის განმავლობაში.

 

შეფასებაზე პასუხისმგებელია ავტოაუქციონი და შემმოწმებელი ექსპერტი თუ ავტომობილი იმყოფება ავტოაუქციონის მოედანზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუქციონი იხსნის პასუხისმგებლობას. აუქციონის პასუხისმგებლობა მთავრდება სატრანსპორტო საშუალების გადაცემის მომენტში.   

 

მყიდველს უფლება აქვს, უარი განაცხადოს ნაყიდ ნივთზე, თუ სატრანსპორტო საშუალებას აღმოაჩნდება ისეთი დაზიანება, რომელიც არ იყო აღნიშნული ექსპერტის დასკვნაში.  

 

სატრანსპორტო საშუალების მეპატრონე აწესებს ზღვრულ თანხას, რომლის მიღწევის შემთხვევაშიც მეპატრონე უპირობოდ განკარგავს სატრანსპორტო საშუალებას. ზღვრულ თანხამდე არმიღწევის შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალების მეპატრონეს უფლება აქვს, უარი თქვას სატრანსპორტო საშუალების გასხვისებაზე, ან მოლაპარაკება აწარმოოს აუქციონში მონაწილე პირთან აუქციონის მეშვეობით. 

 

აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება იმავე საიტზე 3 საათის განმავლობაში. 

 

აუქციონზე სატრანსპორტო  საშუალების რეალიზაციის შემთხვევაში, შემსრულებელი მეპატრონეს უხდის აუქციონზე დაფიქსირებულ თანხას (ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით) აუქციონის მოსაკრებლის გამოკლებით, რომელიც შეადგენს 3 პროცენტს  (არა ნაკლებ 50 ლარისა და არა უმეტეს 400 ლარისა).  

 

თუ სატრანსპორტო საშუალების მეპატრონე რაიმე მიზეზის გამო უარს იტყვის სატრანსპორტო საშუალების აუქციონზე გატანაზე, მას უფლება აქვს, განაცხადი გააკეთოს 24 საათით ადრე აუქციონის ჩატარებამდე, რის შედეგად ის თავისუფლდება აუქციონის ყოველგვარი მოსაკრებლისგან. 

 

საავტომობილო საშუალების მეპატრონე, რომელიც უარს იტყვის აუქციონში მონაწილეობის მიღებაზე 24 საათზე ნაკლებ დროში, იხდის 50-იდან 100 ლარამდე. 

 

აუქციონი არის ვაჭრობის ფორმა, როდესაც გამარჯვებული გამოვლინდება  მაღალი ფასის შეთავაზებით.

 

აუქციონის მოწყობაზე პასუხისმგებელია შემსრულებელი შპს "კავკასიის ავტოაუქციონი"  

 

ავტოაუქციონი  ავრცელებს ინფორმაციას და ინტერნეტის საშუალებით ანიჭებს პოტენციურ დამკვეთს კოდს. პოტენციური დამკვეთია ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც აუქციონში მონაწილეობის სურვილი აქვს, დარეგისტრირდება აუქციონის საიტზე, რის შემდეგ  მიიღებს ციფრულ კოდს. ციფრული კოდი ციფრების მორიგეობითი განლაგებაა და არის ერთჯერადი (უნიკალური). 

 

ავანსი არის დამკვეთის მიერ შემსრულებლისთვის წინასწარ გადახდილი თანხა (ნაღდი ან უნაღდო), აუქციონზე ვაჭრობაში მონაწილეობის დასადასტურებლად. ავანსის გადახდა ვაჭრობაში მონაწილეობის საფუძველია.

 

აუქციონის წესების თანახმად, დამკვეთი, რომელიც არ შეასრულებს (უარს ამბობს აუქციონის შედეგზე, თუ მისმა ფსონმა გაიმარჯვა) მოქმედების თანმიმდევრობას, კარგავს ავანსით გადახდილ თანხას, ხოლო თუ შემსრულებელი ვერ ახერხებს აუქციონის შედეგების შესრულებას, ვალდებულია, დამკვეთს ავანსი დაუბრუნოს.  

 

აღნიშნული წესები ითვალისწინებს მოგებული ლოტის გადაცემას შემკვეთზე, რომელმაც კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაზე მაღალი თანხა შესთავაზა.

 

შემსრულებელი ონლაინაუქციონის ჩატარების პირობებს ათავსებს კორპორატიულ ინტერნეტსაიტზე და აგზავნის ელექტრონული ფოსტით ან სხვა საშუალებით.

 

ინტერნეტსაიტზე რეგისტრაცია ნიშნავს, რომ დამკვეთი გაეცნო აუქციონის პირობების და მისთვის პირობები მისაღებია.

 

აუქციონის ლოტებია ყველა ის სატრანსპორტო საშუალება ან სხვა ტექნიკა, რომელიც გამოტანილი იქნება აუქციონზე მეპატრონის მიერ (ფიზიკური თუ იურიდიული პირი ან სახელმწიფო ორგანიზაცია).

 

ყოველგვარი ინფორმაცია ლოტის შესახებ განახლებადია რეალურ დროში და ხელმისაწვდომია შემსრულებლის ინტერნეტსაიტზე. ლოტზე პასუხიმგებლობა განისაზღვრება თანმხლები ინფორმაციით და პრინციპით - "როგორიც არის და სადაც იმყოფება".

 

აუქციონში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ყველა ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რომელიც გაივლის რეგისტრაციას, გახდება დილერი, ან მიიღებს ერთჯერად კოდს, მას შემდეგ, რაც განათავსებს სადეპოზიტო თანხას შემსრულებლის ანგარიშზე.

 

აუქციონში მონაწილეები იყოფიან შემდეგ ჯგუფებად:

 

- აუქციონზე რეალურად მონაწილე პირები, რომლებიც აუქციონის ჩატარების მომენტში აუქციონის მოედანზე იმყოფებიან და მოცემულ მოედანზე განთავსებულ ყოველ გამავალ ლოტს უშუალოდ შეუძლიათ გაეცნონ;

 

- ონლაინმონაწილეები, რომლებიც მონაწილეობენ აუქციონში რეალურ დროში ინტერნეტის საშუალებით;

 

- ვირტუალური მონაწილეები, რომლებმაც ლოტზე დააფიქსირეს მაქსიმალური თანხა. მათ შეუძლიათ, მონაწილეობა არ მიიღონ ინტერნეტაუქციონში. მათ მაგივრად ვაჭრობა წარმოებს ავტომატურ რეჟიმში კომპიუტერის საშუალებით.

 

აუქციონში ყველა მონაწილის შანსი თანაბარია.

 

აუქციონში მონაწილე, რომელმაც დაადასტურა აუქციონის პირობები და განათავსა სათანადო დეპოზიტი, ითვლება შემკვეთად. ამისათვის საჭიროა, შემკვათმა გაიაროს რეგისტრაცია შემსრულებლის ინტერნეტ საიტზე: 

 

აუქციონში მონაწილე, რომელმაც დაადასტურა აუქციონის პირობები და განათავსა სათანადო დეპოზიტი, ითვლება შემკვეთად. ამისათვის საჭიროა, შემკვეთმა გაიაროს რეგისტრაცია შემსრულებლის ინტერნეტსაიტზე:

 

- გახსნას ინტერნეტგვერდი და განაცხადოს თანხმობა;

 

- განათავსოს დეპოზიტი შემსრულებლის ანგარიშზე და გახდეს დამკვეთი.

 

დამკვეთს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერი ლოტის გათამაშებაში, დეპოზიტზე დადებული თანხის ოდენობიდან გამომდინარე; შეუკვეთოს არჩეული ლოტის დეტალური ექსპერტიზა. ამისთვის აუქციონის სახელზე უნდა გააკეთოს განაცხადი, დააფინანსოს გაუთვალისწინებელი მომსახურეობა და თავის ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღოს დეტალური ანალიზი საინტერესო ლოტის შესახებ. დამკვეთი თვითონ ირჩევს ლოტს, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით შემსრულებლის ინტერნეტსაიტზე უნდა შეიძინოს.

 

დამკვეთი თვითონ წყვეტს ლოტზე მაქსიმალურ ფსონს.

 

 

მინიმალური დეპოზიტი, რომელიც აღქმული იქნება შემსრულებლის ელექტრონული სისტემით, განისაზღვრება 50 ლარიდან ან მისი ეკვივალენტით სხვა ეროვნულ ვალუტაში და იძლევა საშუალებას აუქციონში მონაწილეობის მიღებაზე მაქსიმალური ფსონით 1000 USD (ეკვ. ეროვნულ ვალუტაში) ან მისი ეკვივალენტით სხვა ეროვნულ ვალუტაში.

 

      1.  დეპოზიტი:                            2. მაქსიმალური სავაჭრო ფსონი 

 

       50 ლარი                                       1000 USD

      100 ლარი                                      3000 USD 

      150 ლარი                                      4500 USD 

      200 ლარი                                      6000 USD 

     300 ლარი                                       8000 USD  

     400 ლარი                                       10 000 USD

      600 ლარი                                       >10 000 USD 

 

ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც განათავსებს 1000 ლარს შემსრულებლის დეპოზიტზე, მიიღებს მრავალჯერად (1-წლიან) კოდს იმ პირობით, რომ ყოველი რეალიზებული ფსონი იქნება დროულად ანაზღაურებული (გადახდა იმ ფსონისა, რომელმაც გაიმარჯვა).

 

თუ შეკვეთილმა ლოტმა გაიმარჯვა, დამკვეთი ვალდებულია, 3 დღის განმავლობაში ჩარიცხოს აუქციონზე გამარჯვებული ლოტის ზღვრული თანხა, დამატებული აუქციონის მოსაკრებლის 3%, რომელიც განისაზღვრება არა უმცირეს 50 ლარისა და არა უმეტეს 600 ლარისა. მოცემული პირობების დარღვევა აღქმული იქნება დამკვეთის მიერ მოგებულ ლოტზე უარის თქმად. ამავე დებულების თანახმად, ჩამოეჭრებათ დეპოზიტიდან 3% ლოტის ზღვრული ღირებულების არა ნაკლებ 50 ლარისა და არა უმეტეს 600 ლარისა.

 

თუ დამკვეთის ფსონმა ვერ გაიმარჯვა, შეუძლია უკან მიიღოს დეპოზიტზე განთავსებული თანხა საბანკო საკომისიოს გამოკლებით, რის შედეგადაც ინაქტივირებული იქნება სავაჭრო კოდი. თანხის არგატანის შემთხვევაში, უნარჩუნდება შემდგომ აუქციონებში მონაწილეობის უფლება, სანამ არ მოხდება შერჩეული ლოტის მოგება.

 

კონკრეტული ლოტის აუქციონის ჩატარების დრო და ადგილი მოცემულია ლოტის აღწერაში ინტერნეტსაიტზე. წინასწარი ვაჭრობა მოცემულ ლოტზე შესაძლებელია წინასწარი ფსონებით. წინასწარი ვაჭრობის საფუძველზე, ფორმირდება ლოტის საწყისი ფასი, რომლითაც სტარტს აიღებს აუქციონი. აუქციონის მსვლელობისას მონაწილეები მუდმივად ზრდიან ლოტის ფასს. აუქციონის შედეგების პროგნოზირება შეუძლებელია, იგი ქვეშეუცნობად ფაქტორებზეა დამოკიდებული.

 

აუქციონზე ლოტის საწყისი თანხა ფორმირდება მონაწილეთა მიერ გაკეთებული განაცხადით აუქციონის წინა პერიოდში. ფსონების მიცემა წყდება ლოტის აუქციონზე გატანამდე 1 საათით ადრე.

 

აუქციონის ნაბიჯი - მინიმალური 5 USD

 

      0 - 100 USD           - 5 USD 

 

      100 - 1000 USD       - 10 USD 

 

    1000 - 3000 USD  - 20 USD

 

    3000 - 6000 USD - 50 USD

 

    > 6000 USD - 100 USD

ლოტის საბოლოო ფასი ის მაქსიმალური ფასია, რომელსაც შესთავაზებს აუქციონში მონაწილე შემკვეთი, აუქციონის დახურვის მომენტში. გამარჯვებულია შემკვეთი, რომლის შეთავაზება იქნება ბოლო.

 

აუქციონის ჩატარების პრინციპია: დათქმულ განსაზღვრულ დროს აუქციონის მიმდინარეობის პროცესში გამოვლინდეს გამარჯვებული ლოტი. აუქციონის მიმდინარეობის პროცესში, კონკრეტულ ლოტზე ყველა დაინტერესებული პირი იწყებს ფსონების გაზრდას აუქციონის დამთავრებამდე. თუ ცხადდება სხვა მონაწილე, რომელსაც სურვილი აქვს, შეიძინოს აღნიშნული ლოტი, ფსონი იზრდება აუქციონის ნაბიჯის შესაბამისად. ასე გრძელდება მანამ, სანამ შემდგომი ფსონის გაზრდის მსურველი არ აღმოჩნდება: მაგალითად, თუ ბოლო ფსონი არის 2500 USD,  სხვა მონაწილემ გაზარდა თანხა 20 USD-მდე და შემდგომი გაზრდის მსურველი არ აღმოჩნდა, ლოტი მოგებული იქნება 2500+20=2520 USD. იმ შემთხვევაში, თუ ლოტზე მონაწილეობს ვირტუალური შემკვეთი, რომელსაც აღნიშნული ლოტის მოსაგებად მიცემული აქვს მაქსიმალური თანხა 3000 USD, კომპიუტერი ავტომატურ რეჟიმში უმატებს 20 USD-ს და იმ შემთხვევაში, თუ მას მეტის გაზრდის სურვილი არ აღმოაჩნდება, ლოტი მოგებული იქნება: 2520+20=2540 USD. აუცილებლობის შემთხვევაში, კომპიუტერი განაგრძობს ვაჭრობას მაქსიმალურ მოცემულ ფსონზე. 3000 USD-ის გადამეტების შემთხვევაში, კომპიუტერი ავტომატურად წყვეტს ვაჭრობას.  

 

შემსრულებლის ვალდებულება:  

 

-  მკაცრად დაიცვას კონფიდენციადურობა დამკვეთის რეგისტრაციასა და გაცემულ სავაჭრო კოდზე.   

 

-  დამკვეთს მიაწოდოს  მის ხელთ არსებულ ლოტზე სრული ინფორმაცია.   

 

-  გამარჯვებულ დამკვეთს განუსაზღვროს აუქციონზე ლოტის საბოლოო ფასი, გამომდინარე ლოტის მაქსიმალური მიცემული ფსონიდან, დამატებული აუქციონის მოსაკრებელი.  

 

შემსრულებელს აქვს უფლება, არ გადასცეს საკუთრებაში მოგებული ლოტი, თუ:  

 

ა) დამკვეთი დროულად და მთლიანად არ მოახდენს ანგარიშსწორებას შემსრულებელთან მის მიერ მოგებულ ლოტზე; 

 

ბ) ლოტის საბოლოო ღირებულება ნაკლებია იმ ზღვრულ თანხაზე, რომელიც ლოტის მეპატრონემ განსაზღვრა აუქციონის ჩატარების წინ და, რომელიც შემსრულებელსა და ლოტის მეპატრონეს შორის დადებულ ხელშეკრულებაშია აღნიშნული. ამ შემთხვევაში, შემსრულებლის მეშვეობით, ლოტი ხდება ვაჭრობის საგანი აუქციონში მონაწილე შემკვეთსა და ლოტის მეპატრონეს შორის. ლოტის პატრონი ვალდებულია, აუქციონის დამთავრებიდან 48 საათის განმავლობაში მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. როდესაც მეპატრონის მიერ დაფიქსირებული თანხა არ შესრულდება აუქციონზე, შემკვეთი ვალდებულია, ლოტის მოგებიდან 48 საათის განმავლობაში დაელოდოს ლოტის მეპატრონის გადაწყვეტილებას. თუ აუქციონის მიმდინარეობის პროცესში მოცემული ფსონი ლოტის მეპატრონის მიერ განსაზღვრულ თანხას ასცდა, ამას კომპიუტერი ავტომატურად აფიქსირებს. Published on: 04.06.2010

ჩვენს შესახებ

კომპანია "ავტოაუქციონი" მოგესალმებათ ყველას, ვინც სარგებლობთ ჩვენი მომსახურეობით. 

 

კომპანია "ავტოაუქციონის" ძირითადი პროდუქტია მომსახურეობა ავტო-მოტო და სხვა ტექნიკის ყიდვა-გაყიდვა ონლაინინტერნეტაუქციონის მეშვეობით. მისი დაფარვის ზონაა ამიერკავკასიის ტერიტორია.

 

კომპანია "ავტოაუქციონი" პირველია კავკასიის რეგიონში, რომელიც ორგანიზაციას უკეთებს ინტერნეტონლაინაუქციონების მომზადებას, ჩატარებასა და მიღებული შედეგების რეალიზაციას.

 

კომპანიის ძირითადი პრინციპია: საჯაროობა, აუქციონის მიმდინარეობის გამჭვირვალეობა, მომსახურეობის მაღალი ხარისხი.

 

ზემაღნიშნული პრინციპების რეალიზაციაზე პასუხისმგებელია კომპანიის მაღალკვალიფიციური პერსონალი.

 

ჩვენი კომპანიის პროგრამისტებმა საშუალება მოგვცეს, შეგვექმნა პირველად ამიერკავკასიაში მაღალინტელექტუალური ინტერნეტპროდუქტი, რომელიც ონლაინრეჟიმში ავტომატურად მართავს აუქციონის პროცესს, ავტომატურ რეჟიმში აღიქვამს და გასცემს უნიკალურ სავაჭრო კოდებს, როგორც ერთჯერადს, ისე ხანგრძლივი გამოყენებისთვის. Published on: 04.06.2010

ავტომობილების აღწერა

 

 

 

 Published on: 04.06.2010

შეთავაზება
კომპანია “ავტოაუქციონი” მოგესალმებათ ყველას რომელიც სარგებლობთ ჩვენი მომსახურეობით. კომპანია “ავტოაუქციონის” ძირითადი პროდუქტია მომსახურეობა ავტო-მოტო და სხვა ტექნიკის ყიდვა-გაყიდვა ინტერნეტ აუქციონის მეშვეობით და მისი დაფარვის ზონას შეადგენს ამიერკავკასიის ტერიტორია.კომპანია “ავტოაუქციონი” პირველია კავკასიის რეგიონში რომელიც ორგანიზაციას უკეთებს ინტერნეტ ონლაინ აუკციონების მომზადებას, ჩატარებას და მიგებული შედეგის რეალიზაციას. Kომპანიის ძირითადი პრინციპია: საჯაროობა, გამჭირვალობა,მაქსიმალური ინტერესების მაქსიმალურად დაცვა ონლაინ აუქციონში მონაწილე მხარეების,ასევე მომსახურეობის მაღალი ხარისხი. Kკომპანიის ზემოთაღნიშნული პრინციპების რეალიზაციაზე პასუხისმგებელია კომპანიის მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი. ჩვენი კომპანიის პროგრამისტებმა საშუალება მოგვცა შეგვექმნა პირველად ამიერ კავკასიაში მაღალინტელექტუალური ინტერნეტ პროდუქტი,რომელიც ონლაინ რეჟიმში ავტომატურად მართავს აუქციონის პროცესს,ავტომატურ რეჟიმში აღიქვამს და გასცემს უნიკალურ სავაჭრო კოდებს,როგორც ერთჯერადს ისე ხანგრძლივი გამოყენებისათვის.

Published on: 04.06.2010

ხელშეკრულება

აუქციონზე განთავსების  ხელშეკრულება

 

 

 

    ქ. თბილისი                                                                            ---- --------------- 20---- წელი  

     ერთი მხრივ, ------------ --------------------------, შემდგომში წოდებული როგორც "შემკვეთი" ხოლო მეორე მხრივ შპს "კავკასიის ავტო აუქციონი" წარმოდგენილი   მისი დირექტორის -------- -------------------- სახით, შემდგომში წოდებული როგორც   "შემსრულებელი", საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება მოსილების ფარგლებში ვთანხმდებით შემდეგზე:   

    წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:   ინტერნეტ პორტალი - შემსრულებლის საკუთრებაში არსებული ინტერნეტ სივრცე, რაშიც შესაძლებელია რეგისტრაცია და აუქციონში მონაწილეობის მიღება სატრანსპორტო საშუალების შეძენის მიზნით, აუქციონის ფორმით.  

 

  რეალიზაცია - ავტოსატრანსპორტო საშუალება გაყიდულად ითვლება იმ შემთხვევაში როდესაც აუქციონის მიერ იქნება დაფიქსირებული, როდესაც აუქციონის მიერ დაფიქსირებული თანხა გადაეცემა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მეპატრონეს ხელშეკრულების პირობების თანახმად.   

 

    ავტოსადგომი - შემსრულებლის მიერ ავტორიზირებული ავტოსადგომი, სადაც აუქციონის ჩატარებამდე იმყოფება ავტომობილი, მოხდება ექსპერტიზა, სურათების გადაღება და ავტოსატრანსპორტო სხვა ინფორმაციის მიღება. 

 

 

      მასალები - ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესახებ ექსპერტიზის შეფასება, სურათები, ინფორმაცია და ყველა სხვა მითითება რაც გააჩნია  შემსრულებელს. 

 

  აუქციონის დადებითი შედეგი - ინტერნეტ პორტალის მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული ფასი, რომელიც შეესაბამება წინასწარ შეტანხმებულ მინიმალურ სარეალიზაციო ფასს და რომლის გადახდის  შემთხვევაში მოხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია.  

 

     აუქციონის უარყოფითი შედეგი - ინტერნეტ პორტალის მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული ფასი, რომელიც არ შეესაბამება წინასწარ შეთანხმებულ ფასს.

 

 

პრეამბულა 

 

  ვინაიდან შ.პ.ს. "კავკასიის ავტო აუქციონი" ახორციელებს კუთვნილი ინტერნეტ პორტალის მეშვეობით სატრანსპორტო საშუალების აუქციონის ჩატარებას, რომელიც იძლევა მათი რეალიზაციის საშუალებას, ხოლო შემკვეთს სურს მის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციაა. მხარეები შეთანხმდნენ და დადეს წინამდებარე ხელშეკრულება 

 

1.        ხელშეკრულების საგანი 

 

  1.1. შემკვეთი უკვეთავს შემსრულებელს მომსახურეობას, რაც გულისხმობს მის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების განთავსებას და რეალიზაციას შემსრულებლის საკუთრებაში არსებულ ინტერნეტ პორტალის მეშვეობით. 

1.2. გასაყიდი სატრანსპორტო საშუალებაა:

 

კატეგორია

მარკა

მოდელი

გამოშვების წელი

საიდენტიფიკაციო კოდი

ფერი

  1.3. სატრანსპორტო საშუალება წარმოადგენს დამკვეთის საკუთრებას რაც დასტურდება სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო #                             გაცემული: 

 

  1.4. შემსრულებლის მიერ შესასრულებელი მომსახურეაობა ითვალისწინებს  ავტომობილის სურათების, ექსპერტიზის დასკვნის და მასში მოთავსებული ინფორმაციის განთავსებას ინტერნეტ პორტალზე და განთავსებიდან 3 დღის განმავლობაში დანიშნოს ინტერნეტ აუქციონი, რომელშიც მონაწილეობის მიღებას შეძლებენ შემსრულებლის ინტერნეტ პორტალზე დარეგისტრირებული მომხმარებლები. ავტომობილის აუქციონზე რეალიზაციის შემთხვევაში ანგარიშწორებას. 

  1.5. იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება სატრანსპორტო საშუალების აუქციონზე რეალიზაცია შემკვეთს უბრუნდება კუთვნილი ავტომობილი. 

2. ავტოსატრაბსპორტო საშუალების რელიზაციის პირობები 

 

  მყიდველის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მინიმალური სარეალიზაციო ფასი ------   აშშ დოლარით(ექვივალენტი ლარში), რაც გულისხმობს, რომ თუ აუქციონი დამთავრდება დადებითი შედეგით, უმაღლესი ფასის შემომთავაზებელს მიეცემა ავტომობილის შესყიდვის შესაძლებლობა და დაფიქსირებული სარეალიზაციო ღირებულების გადახდა, ხოლო უარყოფიტი შედეგით დასრულების შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალება უბრუნდება მესაკუთრეს.  

 

აუქციონის უარყოფითი შედეგით დასრულების შემთხვევაში ინტერნეტ პორტალიდან ხდება მასალების წაშლა ან მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე მოხდება ხელახალი აუქციონის დანიშვნა. 

 

 

 

აუქციონის უარყოფითი შედეგით დასრულების შემდგომ შემკვეთს ეძლევა უფლება შესთავაზოს აუქციონის მონაწილეებს განსაღვრული სარეალიზაციო ფასი ან მოახდინოს პირდაპირი ვაჭრობა მათთან ინტერნეტ პორტალის და შემსრულებლის მეშვეობით. 

 

2. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა 

 

2.1. შემკვეთი ვალდებულია:

 

2.1.1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში მოახდინოს ავტომობილის მიყვანა, გაჩერება და ექსპერტიზის ჩატარება შემდეგ ავტოსაგომზე:

 

2.1.2. აუქციონის დანიშვნიდან მის ჩატარებამდე ავტოსატრანსპორტო საშუალება იმყოფება აუქციონის მოედანზე

 

2.1.3. აუქციონის დადებითი შედეგით დამთავრების შემთხვევაში მხარეები ვალდებული არიან შეასრულონ ყველა ის აუცილებელი მოქმედება რომელიც საჭიროა აუქციონის შედეგების რეალიზაციისათვის.

 

2.1.4. წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მიაწოდოს შემსრულებელს ყველა ინფორმაცია და მისცეს ყველა მონაცემი, რაც დაკავშირებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებასთან.

 

2.1.5. წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებში ავტოსატრანსპორტო საშუსლების რეალიზაციის შემთხვევაში განახორციელოს ყველა აუცილებელი მოქმედება სატრანსპორტო საშუალებაზე საკუთრების უფლების ახალ მესაკუთრეზე გადასაცემად, მიიღოს სარეალიზაციო ფასი და გადაიხადოს დადგენილი საზღაური და პროცენტი სარეალიზაციო ფასიდან.

 

2.1.6. წინამდებარე ხელშეკრულების დადებიდან მისი მოქმედების პერიოდში არ გაასხვისოს, დააგირავოს ან სხვაგვარად უფლებლივად დატვირთოს ავტოსატრანსპორტო საშუალება შემსრულებლისთვის წინასწარი თანხმობის გარეშე.

 

  2.2. შემკვეთს უფლება აქვს:  

 

2.2.1. აუქციონის მოედანზე განთავსების გარეშე  მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალების   განთავსება აუქციონზე შემდეგი პირობებით:

 

1. გააკეთოს წერილობით განცხადება და ჩარიცხოს აუქციონის ანგარიშზე დეპოზიტის სახით 60 ლარი (მსუბუქი ავტომობილები და მოტოციკლეტები), 150 ლარი სხვა დანარჩენი ტექნიკა   

 

2. ჩაატაროს ექსპერტიზა მის კუთვნილ ავტომობილზე და მოახდინოს ფოტოგრაფირება, აგრეთვე წარმოადგინოს ცნობა ავტოსატრასნპორტო საშალების სისუფთავის შესახებ (ძებნა, გირაო, ყადაღა)

 

3. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მეპატრონეს უფლება აქვს მოახდინოს თავისი კუთვილი სატრანსპორტო საშალების რეალიზაცია ნებისმიერ დროს( 1 საათი აუქციონამდე) და წერილობით შეატყობინოს აუქციონს, ამ შემთხვევაში დეპოზიტი უბრუნდება მეპატრონეს. თუ შეყობინება ავტოტრასპორტის გასხვისებაზე მეპატრონემ გააკეთა აუქცინიონის ჩატარებამდე 1 საათზე ნაკლებ დროში, მშინ დეპოზიტზე დადებული თანხა მეპატრონეს არ უბრუნდება

 

 

2.2.2.      მეპატრონეს უფლება აქვს მოითხოვოს აუქციონის ჩატარება აუქციონზე განთავსების მომენტიდან 3 დღის განმავლობაში:

 

1.  ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომლის რეალიზაცია არ მოხდა მიმდინარე აუქციონზე, მეპატრონეს უფლება აქვს განმეორებით გაიყვანოს აუქციონზე დამატებით ხარჯების გარეშე (გარდა ავტოსადგომის ღრებულებისა) 

 

2.2.3. ავტოსატრანსპორტო საშუალება არის მეპატრონის საკუთრება და მეპატრონეს უფლება აქვს მოხსნას აუქციონიდან მისი საბოლოო შედეგის დადგომამდე.

 

 

2.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

 

2.3.1. სარეალიზაციო სატრანსპორტო საშუალების სურათების და საექსპერტიზო დასკვნის მიღებიდან ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში განათავსოს მონაცემები ინტერნეტ აუქციონის პორტალზე და დანიშნოს შეკვეთილი სატრანსპორტო საშუალების ინტერნეტ აუქციონი.

2.3.2. ავტომობილის რეალიზაციის შემთხვევაში უზრუნველყოს დადგენილ ვადაში სარეალიზაციო ღირებულების გადახდა შემკვეთისათვის.

2.3.3. უზრუნველყოს სურათების, ინფორმაციის დროული განთავსება ინტერნეტ პორტალზე და აუქციონის ჩატარება დადგენილ ვადებში.

2.3.4. უზრუნველყოს მომსხურების განხორციელებისას და ხელშეკრულების მოქმედების  პერიოდში მისთვის ცნობილი კომერციული საიდუმლოების დაცვა.

 

2.4. შემსრულებელს უფლება აქვს:

 

2.4.1. მოსთხოვოს შემკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

 

ვადები

 

შემკვეთი ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 1 დღის ვადაში მიიყვანოს ავტოსატრანსპორტო საშუალება ხელშეკრულების განსაზღვრულ ავტოსადგომზე და მოახდინოს მისი

 

ექსპერტიზა 

 

შემსრულებელი ვალდებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე ავტოსადგომიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში განათავსოს მიღებული მასალები ინტერნეტ აუქციონის  პორტალზე 

 

სატრანსპორტო საშუალების შესახებ მასალების ინტერნეტ პორტალზე განთავსებიდან 3 დღის ვადაში დანიშნოს და ჩაატაროს შემკვეთის ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეალიზაციო აუქციონი 

 

აუქციონზე რეალიზაციის შემთხვევაში გადაუხადოს ავტომობილის ღირებულება შემკვეთს არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღეში. 

 

 

3.მომსახურეობის ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი:

 

  3.1 ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის შემდგომ,სარეალიზაციო ფასიდან შემკვეთი უხდის შემსრულებელს რეალიზაციის საკომისიოს,სარეალიზაციო ღირებულების 2%-ს,მაგრამ არანაკლები 50ლარისა და არაუმეტეს 400ლარისა. 

3.2 აუქციონის უარყოფითი შედეგის შემგდომ შემკვეთის განცხადების საფუძველზე საავტომობილო საშუალება განმეორებით განთავსდება აუქციონზე და დამკვეთი იხდის აუქციონის მოედანზე დგომის საფასურს.

3.3 აუქციონის მოედანზე სატრანსპორტო საშუალების დგომის საფასურია:

  სუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალების (სედანი, ჯიპი, მოტოციკლი, კვადროციკლი)- 1 ლარი დღე-ღამე. 

 

  სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები (სატვირთო, საამშენებლო და სხვა)- 2 ლარი დღე-ღამე. 

 

  3.4 წარმოდგენილი უნდა  იყოს ცნობა,რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალება არ იმყოფება ძებნაში, არ არის დატვირთული იპოთეკით, არ არის დაგირავებული.

 

4. მხარეთა პასუხისმგებლობა  

 

4.1 მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალი.

 

4.2 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევის შემთხვევაში შემკვეთი იხდის პირგასამტეხლოს შემსრულებლის სასარგებლოთ დროულათ გადაუხდელი თანხის 0.05%-ის ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე,მაგრამ არაუმეტეს "მომსახურეობის ღირებულების" 10%-ისა. 

  4.3 ავტომანქანის შესახებ ყალბი ცნობის მოწოდების ან სატრანსპორტო საშუალების შეფასების მოსატყუებლად შემსრულებლის შეცდომაში შეყვანის შემთხვევაში, შემკვეთი უხდის შემსრულებელს სატრანსპორტო საშუალების საბაზრო ღირებულების 3%-ს.  

4.4 ავტოაუქციონის დადებითად დამთავრების შემთხვევაში შემკვეთის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციაზე უარის განცხადებით შემკვეთი იხდის ჯარიმას სატრანსპორტო საშუალების საბაზრო ღირებულების 10%-ს,მაგრამ არანაკლებ 500ლარისა.

 

5. ფორს მაჟორი 

5.1 მხარეები თავისუფკდებიან პასუხისმგებლობისგან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის თუ ეს გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის შეგედად (წყალდიდობა, მიწისძვრა, გაფიცვა, სამხედრო მოქმედებით, ბლოკადით, ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით და ა.შ.)  და თუ ეს მოვლენა დაიწყო ან განვითარდა ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. 

5.2 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება გადაიდება ფორსმაჟორული გარემოების ლიკვიდაციამდე.

5.3 მხარეები ვალდებული არიან ფორსმაჟორული გარემოების დადგომისას წერილობით შეატყობინონ მეორე მხარეს ამის შესახებ 2 დღის ვადაში.

 

6. პრეტენზიები 

 

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული პრეტენზიები მხარეებმა ერთმანეთს უნდა წაუყენონ წერილობით 2 დღის ვადაში პრეტენზიის წამოყენების საფუძველის წარმოქმნის დღიდან.

  6.2 პრეტენზიის მიმღები მხარე ვალდებულია არსებითად განიხილოს იგი,მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტენზიის მთლიანად თუ ნაწილობრის დაკმაყოფილების ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ და წერილით აცნობოს მეორე მხარეს ,არაუგვიანეს 2 დღისა პრეტენზიის მიღების დღიდან.

 

7. დავათა და გადაწყვეტა

 

  7.1 მხარეები იღებენ ყველა ზომას,  რათა ამ ხელშეკრულებიდან გამიმდინარე ყველა დავა ან წინააღმდეგობა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით.

  7.2 საკითხის მოლაპარაკების საფუძველზე გადაწყვეტის  შეუძლებლობის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა, მათ შორის თვით ამ ხელშეკრულების არსებობის, ნამდვილობის, შეწყვეტის, ან ბათილობის საკითხი განსახილველათ და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებათ გადაეცემა სასამართლოს.

 

8. დამატებითი პირობები 

 

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულებაში დამატებების და ცვლილებების შეტანა

შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით. ამასთან, ცვლილება ან დამატება შესრულებული უნდა იყოს წერილობით და სათანადოდ ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

  8.2 მხარეები თანხმდებიან, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციაში იგულისხმება აუქციონზე გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ ღირებულების გადახდა შემსრულებლის ანგარიშზე, რითიც დადასტურებული იქნება მომხმარებლის ნების ნამდვილობა სატრანსპორტო საშუალების შეძენაზე;

  8.3 წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით შემკვეთი ანიჭებს შემსრულებელს ყველა უფლება მოსილებას ქმედებების განხორციელების შესახებ, მასზედ რომ აუქციონზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების რელიზაციის შემთხვევაში მოხდეს მისი მიწოდება ახალი მყიდველისათვის.

  8.4 დღეს ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) ეგზემპლიარად ქართულ ენაზე და მხარეებს შესანახად გადაეცემა თითო ეგზემპლიარად.

  8.5 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადამდე.  

 

 

 

 შემსრულებელი:

 

0119, ქ.თბილისი, სამტრედიის ქ.3ა

კავკასიის ავტო აუქციონი "KAA"

დირექტორი:

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ლ. დემეტრაძე

 

 დამკვეთი:

 

 

 Published on: 04.06.2010

[ უკან | საწყისი | ზევით ]
590 70 2000,591 697000, 591 694000   Copyright (c) 2010 Caucasus Auto Auction